Transparantie

Actieve openbaarheid

In het kader van het gezamenlijk decreet en ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen en de rondzendbrief van 14 januari 2021 die de praktische modaliteiten verduidelijkt van de publicatie in open data van de inventarissen van overheidsopdrachten en van subsidies

Bevoegdheid, organisatie en werking :

Het OCMW, Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn, is een autonome openbare dienst die is belast met het verstrekken van maatschappelijke steun.

De organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW’s legt elke gemeente op een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn op te richten en stelt de bevoegdheden, organisatie en werking ervan vast.(naar de wet van 8 juli 1976)

Inventaris van de toegekende subsidies

Inventaris van de door een externe partner uitgevoerde onderzoeken

Oproepen tot kandidaatstelling en voorwaarden van aanwerving voor, bevordering tot of vervanging voor alle posten

Beslissingen van aanwerving voor, bevordering tot of vervanging voor posten van beambten van niveau A

Informatie betreffende het milieu en de inrichting van het grondgebied

Transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen

In het kader van de gezamenlijke ordonnantie van 14 december 2017 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen

Lijst van de leden van het kabinet van de Voorzitter

Spring naar de inhoud