Actieve openbaarheid
Actieve openbaarheid

Actieve openbaarheid

In het kader van het gezamenlijk decreet en ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen en de rondzendbrief van 14 januari 2021 die de praktische modaliteiten verduidelijkt van de publicatie in open data van de inventarissen van overheidsopdrachten en van subsidies

Bevoegdheid, organisatie en werking :

Het OCMW, Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn, is een autonome openbare dienst die is belast met het verstrekken van maatschappelijke steun.

De organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW's legt elke gemeente op een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn op te richten en stelt de bevoegdheden, organisatie en werking ervan vast.(naar de wet van 8 juli 1976)

Inventaris van de toegekende subsidies

Inventaris van de door een externe partner uitgevoerde onderzoeken

Oproepen tot kandidaatstelling en voorwaarden van aanwerving voor, bevordering tot of vervanging voor alle posten

Beslissingen van aanwerving voor, bevordering tot of vervanging voor posten van beambten van niveau A

Informatie betreffende het milieu en de inrichting van het grondgebied

Transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen

Transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen

In het kader van de gezamenlijke ordonnantie van 14 december 2017 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen

Lijst van de leden van het kabinet van de Voorzitter 2021

Bestuursorganen

RAAD VAN MAATSCHAPPELIJK WELZIJN   Politieke banden
M. Stefan CORNELIS Voorzitter OPEN VLD
M. Francis COCHEZ
M. Guy de HALLEUX
Mevr Kathleen DELVOYE
Mevr Béatrice CHARLIER
M. Jean-Pierre COLLIN
M. Jean REBUFFAT
Mevr Cécile ROBA
M. Jean-Claude PRAET
Mevr Sabine MOENS de FERNIG
M. Jérôme THOMAS
Mevr Florine DE BROUWER
Mevr Diane CULER
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
MR
Uccle en Avant
MR
ECOLO-GROEN
ECOLO-GROEN
PS
CdH
DéFi
MR
ECOLO-GROEN
ECOLO-GROEN
MR
M. Marc VANDENBERGHEN Secretaris-generaal  

LIJST VAN DE LEDEN VAN DE COMITÉS  
VAST BUREAU  
Mevr Kathleen DELVOYE
Dhr. Jean-Claude PRAET
Mevr Florine DE BROUWER
+ DE VOORZITTER EN DE SECRETARIS-GENERAAL
BIJZONDER COMITÉ VOOR DE SOCIALE DIENST  
Dhr. Guy de HALLEUX
Mevr Kathleen DELVOYE
Mevr Béatrice CHARLIER
Dhr. Jean-Pierre COLLIN
Dhr. Jean REBUFFAT
Mevr Florine DE BROUWER
Mevr Diane CULER

+ DE VOORZITTER EN DE SECRETARIS-GENERAAL

BEHEERSCOMITÉ VAN HET BRUGMANN TEHUIS EN HET NECKERSGAT DOMEIN  
Dhr. Francis COCHEZ
Mevr Béatrice CHARLIER
Dhr. Jean-Claude PRAET
Mevr Sabine MOENS de FERNIG
Dhr. Jérôme THOMAS

+ DE VOORZITTER EN DE SECRETARIS-GENERAAL

BEHEERSCOMITÉ VAN HET KINDERTEHUIS ASSELBERGS – KINDERTEHUIS EN CRÈCHE  
Dhr. Francis COCHEZ
Mevr Béatrice CHARLIER
Dhr. Jean-Pierre COLLIN
Dhr. Jean-Claude PRAET
Dhr. Jérôme THOMAS

+ DE VOORZITTER EN DE SECRETARIS-GENERAAL

LEDEN BELAST MET DE VOOGDIJ VAN KINDEREN, PLEEGKINDEREN VAN HET OCMW  
Dhr. Stefan CORNELIS, voogd
Dhr. Francis COCHEZ, toeziend voogd
 
GEMACHTIGDE LEDEN – NAZICHT VAN DE KAS EN DE GESCHRIFTEN VAN DE ONTVANGER  
Dhr. Jérôme THOMAS
Dhr. Francis COCHEZ
Dhr. Jean-Claude PRAET
 
OVERLEGCOMITÉ MET DE GEMEENTE  
AFVAARDIGING VAN HET OCMW :
Mevr Kathleen DELVOYE
Dhr. Jérôme THOMAS
Mevr Florine DE BROUWER
+ DE VOORZITTER EN DE SECRETARIS-GENERAAL
AFVAARDIGING VAN DE GEMEENTE
Dhr. Boris DILLIES – Burgemeester
Mevr Valentine DELWART – Schepen van Financiën
Dhr. Daniel HUBLET – Schepen van Gezin
Dhr. François LAMBERT LIMBOSCH – Schepen van Sociale Actie (toezicht op het OCMW)
Mevr Laurence VAINSEL – Gemeentesecretaris
 
AFGEVEERDIGD LID BIJ DE MAATSCHAPPIJ BINHÔME
Dhr. Francis COCHEZ
 

Lijst van de leden van het kabinet van de Voorzitter 2020

Lijst van de leden van het kabinet van de Voorzitter 2019

Lijst van de leden van het kabinet van de Voorzitter 2018