Introductie van een hulpverzoek

Geachte Mevrouw, Heer,

Het personeel van het Centrum staat te uwer beschikking om u te begeleiden bij de te ondernemen stappen, hetzij bij een vraag om inlichtingen, hetzij bij elke soort steun die u aanvraagt.

De organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, die de werking van de OCMW’s regelt, garandeert dat het OCMW de formele procedures naleeft en alle burgers gelijk behandelt.

Bovendien vervult het OCMW van Ukkel zijn opdracht in strikte naleving van ideologische, filosofische of religieuze overtuigingen van elke persoon.

De wet vereist van het OCMW dat het voorafgaand sociaal onderzoek verricht in het kader waarvan u verzocht wordt elke nuttige informatie over uw situatie mee te delen. Deze vragenlijst is een antwoord op deze wettelijke verplichting.

Om zijn opdracht uit te voeren, vraagt het OCMW u om zo volledig en eerlijk mogelijk op alle vragen in dit formulier te antwoorden.

Als u moeite hebt Nederlands of Frans te lezen of te schrijven, verzoeken wij u contact op te nemen met de Cel Onthaal van het OCMW, die u zal doorverwijzen naar een maatschappelijk assistent(e).

Hoe de aanvraag indienen ?

Via de Centrale Administratie (Alsembergsesteenweg, 860 – 1180 – Ukkel)
1.     Van maandag tot vrijdag van 9H00 tot 11H30
2.     Vraag om uw formulier aan het OCWM-onthaal
3.     Beantwoord de vragen die voor u van toepassing zijn
4.     Schrijf u in bij de onthaalcel om uw ondergetekend en volledig ingevulde document in te dienen
5.   Na de overdracht van het ingevulde document zal u een ontvangstbewijs geleverd worden van uw aanvraag en de nogige informatie voor uw sociaal onderzoek (naam van uw sociaal assistent, datum van de afspraak, benodigde documenten, enz.).

Via internet
1.     Download het formulier (pdf) : Download PDF
2.     Beantwoord de vragen die voor u van toepassing zijn
3.     Scan en verstuur het  ondergetekend en volledig ingevulde document naar : sociale.aanvraag@ocmwukkel.be
4.     Na de overdracht van het ingevulde document zal u een ontvangstbewijs geleverd worden van uw aanvraag en de nogige informatie voor uw sociaal onderzoek (naam van uw sociaal assistent, datum van de afspraak, benodigde documenten, enz.).
Opm. : ziekenhuizen zullen een bewijs van opname en een medisch getuigschrift (DMH indien nodig) bij de aanvraag toevoegen.Indien u geen printer bezit, kunt u ons bellen op het algemeen nummer 02/370.75.11. Wij sturen u dan een formulier per post.De sociaal werkers blijven ter uw beschikking om dit formulier te helpen invullen.


Alle verzamelde persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, en de Europese Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens volgens het privacybeleid van het OCMW van Ukkel, dat op de site van het OCMW kan worden geraadpleegd of kan worden verkregen op aanvraag. Om meer te weten over het beheer van uw persoonsgegevens en om uw rechten te doen gelden, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op het volgende adres: dpo@cpasuccle.be.

Spring naar de inhoud