De Sociale Wijkdienst

Doel

“Elke persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. Deze heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.”

Om dit doel te bereiken onderzoekt een team van 26 maatschappelijk werkers alle financiële, materiele en psychologische steunaanvragen.

Zij verstrekken eveneens alle nuttige inlichtingen om een oplossing te zoeken voor sociale of administratieve problemen die u eventueel ondervindt.

De steunaanvragen

 • Welke ondersteuning?

Er worden twee grote categorieën van steun geanalyseerd door de Sociale Wijkdienst:

 • Het recht op leefloon (of equivalent leefloon): dit is het recht op een maandelijkse uitkering die in functie van specifieke wettelijke criteria geëvalueerd wordt en die tot doel heeft minimuminkomsten te garanderen aan elk gezin (alleenstaanden, samenwoners, eenoudergezinnen, daklozen, enz.).
 • Het recht op sociale diensten: dit zijn specifieke toelagen aangepast aan uw sociale situatie, die beantwoorden aan een specifieke en gerechtvaardigde nood. Deze sociale steun verschilt dus van OCMW tot OCMW, en van gezin tot gezin (vb.: ten laste nemen van medische kosten, voedselpakketten enz.).

Raadpleeg de website van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie https://www.mi-is.be of OCMW-info-CPAS http://www.ocmw-info-cpas.be waar de verschillende toegangsvoorwaarden voor deze rechten te vinden zijn (categorieën (equivalent) leefloon, de bedragen, bijzondere sociale steun zoals het referentie-adres, enz.).

Hoe een aanvraag indienen bij het OCMW van Ukkel?

U kan zich inschrijven aan het onthaal van het OCMW alle werkdagen van 9.00 tot 11.30 uur.

Bij een eerste aanvraag wordt u ontvangen door een van onze vier maatschappelijk werkers van het onthaal.

Hij of zij zal naar u luisteren, nagaan welk OCMW bevoegd is om u te ondersteunen, helpen uw vraag te detailleren en de goede ontvangst ervan bevestigen, de noodzakelijke bewijsstukken voor het sociale onderzoek opsommen en een afspraak vastleggen bij de maatschappelijk werker van uw wijk (22 wijken in Ukkel).

U heeft vervolgens enkele onderhouden met de maatschappelijk werker van uw wijk, zowel in het kantoor als thuis voor het sociaal onderzoek.

Uw vraag zal vervolgens op het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst besproken worden. Deze vinden elke woensdagavond plaats, waarvan een avond specifiek is voorbehouden aan de hoorzitting van bepaalde aanvragers.

De beslissing wordt binnen de 30 dagen na uw aanvraag genomen, en wordt u meegedeeld per aangetekende zending binnen de 8 dagen na de beslissing. U kunt niettemin mondelinge informatie over uw aanvraag krijgen vanaf de vrijdag die volgt op de beslissing van uw aanvraag (alleen ter plaatse en met uw identiteitskaart).

Wat als ik niet akkoord ga met de beslissing?

Met de kennisgeving kunt u een beroep indienen bij de Arbeidsrechtbank binnen de 3 maanden vanaf de ontvangst van de kennisgeving. De beroepsprocedure wordt aan de achterzijde van de kennisgeving uitgelegd.

U kunt eveneens vragen om rechtstreeks gehoord te worden door het Speciale Comité van de Sociale Dienst. Hiervoor richt u een brief aan de Voorzitter van het OCMW met vermelding van het onderwerp van uw verzoek.

Wanneer naar het OCMW komen?

 • Bij mijn referentie-maatschappelijk werker

De maatschappelijk werkers van de wijken ontvangen enkel op afspraak, alle werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur.

Deze afspraak kan rechtstreeks bij uw maatschappelijk werker of aan het onthaal van het OCMW worden gemaakt (ter plaatse of per telefoon).

 • In hoogdringende situaties

Als uw sociale situatie duidelijk hoogdringend is, kan u elke werkdag van 9.00 tot 11.30 uur ontvangen worden door de Cel Onthaal die de graad van hoogdringendheid beoordeelt.

Indien de situatie werkelijk een dringende beslissing vereist, zal een maatschappelijk werker van de permanentie zich met de behandeling van deze dringende situatie belasten. De permanentie is open elke dag van 9.00 tot 12.00 u en van13.30 tot 16.30 u.

Opmerking: De namiddagpermanentie reikt geen enkel voorschot op leefloon/equivalent leefloon of requisitorium voor ziektekosten uit.

Indien de situatie niet hoogdringendheid is wordt een afspraak vastgelegd bij uw referentie-maatschappelijk werker.

 • Per telefoon

U kunt het onthaal van het OCMW elke werkdag van 9.00 tot 16.30 u bereiken op het nummer 02/370.75.11.

De maatschappelijk werkers zijn niet rechtstreeks bereikbaar in voormiddag, aangezien zij in onderhoud zijn. U kunt altijd uw naam en telefoonnummer aan het onthaal van het OCMW achterlaten opdat hij/zij u zo snel mogelijk terugbelt.

Wat als mijn maatschappelijk werker afwezig is?

Als uw maatschappelijk werker in verlof is, kunt u vragen dat een van zijn of haar collega’s uw vraag behandelt door u in de voormiddag naar de Cel Onthaal te begeven.

Als uw maatschappelijk werker ziek is, telefoneren wij u om de vastgelegde afspraak te verplaatsen.

Opmerking: Als u van telefoonnummer verandert, moet u uw maatschappelijk werker verwittigen om dit nummer in onze database te laten aanpassen.

De attesten : welke attesten?

 • Attest van steun: als u een (equivalent) leefloon ontvangt van het OCMW van Ukkel.
 • Attest van niet- afhankelijkheid van het OCMW: als u woonachtig bent in Ukkel en u niet door ons Centrum wordt geholpen.
 • Attest voor voedselpakketten: als u woonachtig bent in Ukkel en u onder de armoededrempel bent – de berekening gebeurt in onze kantoren op basis van een bewijs van uw inkomsten, een opvolging in schuldbemiddeling of een collectieve schuldregeling.
 • Attest voor de MIVB: als u een (equivalent) leefloon van het OCMW van Ukkel ontvangt – enkel als de MIVB u naar ons Centrum heeft doorverwezen met een schriftelijk bewijsstuk.

Hoe en wanneer een attest verkrijgen?

 • Donderdag van 14.00 tot 16.00 u: het onthaal wijst u door naar de “permanentie attesten”.
 • Bij een onderhoud met uw maatschappelijk werker referent.
 • Als u met uw maatschappelijk werker per telefoon contact opneemt, zal hij/zij het attest voorbereiden dat ‘s anderendaags klaarligt aan het onthaal van het Centrum.

Opmerking: De attesten worden enkel overhandigd aan de betrokken persoon. Als iemand anders uw attest wil afhalen, moet hij of zij zich met een gedateerde en ondertekende volmacht van uw kant en een kopie van uw identiteitskaart moeten presenteren.

Waar kunt u ons vinden?

Alsembergsesteenweg 860, 1180 Brussel
Tel.: 02.370 75 11
Fax: 02.370 75 64
Email : sociale.aanvraag@ocmwukkel.be

PromoJob onderneming

Bent u een vzw? Of een privé-onderneming? Wilt u graag uw steentje bijdragen aan de professionele herinschakeling van inwoners van Ukkel? Neem dan contact op met de dienst professionele inschakelling van het OCMW van Ukkel.

Middels een financiële bijdrage van €500 (vzw’s) of € 900 (privé- ondernemingen) per maand biedt deze dienst – sedert bijna 30 jaar actief op het vlak van werkgelegenheid – de volgende voodelen:

 • De voorselectie van werknemers volgens uw criteria;
 • de terbeschikkingstelling van een werknemer (van uw keuze) voor een periode van 1 tot2 jaar;
 • de begeleiding van werknemer tijdens de volledige duur van de arbeidsovereenkomst.

Daar het OCMW van Ukkel de werkgever is, komen het loon en de sociale bijdragen te zijner laste. Uw rol bestaat erin de werknemer de kans te geven werkervaring op te doen en vaardigheden verwerven die interessant en waardevol zijn op de arbeidsmarkt. Zin om mee te doe aan dit project? Het is heel eenvoudig !  Neem contact met ons op! Wacht niet te lang want onze mogelijkheden zijn niet eindeloos.

OCMW van Ukkel
Dienst PromoJob
Alsembergsesteenweg, 860
1180 Ukkel
Tel.: 02/333.89.60
E- mail: patrick.ates@cpasuccle.be

Kindertehuis Asselbergs

De Ukkelse kunstschilder Alphonse Asselbergs (1839-1916) liet zijn huis na aan het OCMW van Ukkel met als wens er een kindertehuis in op te richten.

De eerste kinderen werden er in 1938 ondergebracht.

Het kindertehuis, erkend als SRG (Service Résidentiel Général) door de Franse Gemeenschap, vangt momenteel 36 kinderen en jongeren op van tussen de 3 en 18 jaar. De kinderen en jongeren zijn ingedeeld in drie huizen, waaronder een autonome groep voor de jongeren vanaf 15 jaar. De instelling biedt een gemengd en verticaal onthaal en geef voorkeur aan broers en zussen.

Wanneer kinderen of jongeren geconfronteerd worden met een tijdelijk problematische gezinssituatie, dan kunnen zij aan het kindertehuis toevertrouwd worden op basis van een mandaat of een beschikking tot plaatsing. Ze worden gestuurd door de Jeugdrechtbank, de dienst Jeugdbijstand of door de Sociale Dienst van een OCMW.

Het kindertehuis onthaalt en huisvest kinderen en jongeren in een veilige leefomgeving, waar zij ook educatief en psychosociaal begeleid worden.

Wanneer een jongere wordt toegelaten tot het kindertehuis, wordt er eerst een balans opgemaakt over zijn/haar scholing, gezondheid, gezinssituaties en bepaalde moeilijkheden waar hij/zij mee te maken heeft.

Vervolgens worden er projecten opgestart door het team, samen met de jongere en zijn/haar familie om deze problemen op te lossen.

De projecten worden regelmatig geëvalueerd en aangepast naargelang de behoeften.

De educatieve handelswijzen zijn doordacht en aangepast aan elke jongere, naast het groepswerk.

De jongere wordt aangemoedigd deel te nemen aan buitenschoolse activiteiten of zich aan te sluiten bij een sportclub.

De jongere staat centraal voor het team dat als doel heeft de samenwerking tussen families en de verschillende betrokkenen (mandant, school, therapeut, sociale dienst…) aan te moedigen.

De ouders worden geholpen om hun administratieve situatie op orde te krijgen (ze kunnen eventueel doorverwezen worden naar eerstelijnsdiensten) en ze worden uitgenodigd voor gezinsbesprekingen.

Na de opvang kunnen de jongeren opgevolgd worden door het personeel van de instelling, ofwel in hun eigen huis, ofwel in hun leefomgeving.

Onthaal

Elke werkdag van 8u30 tot 17u30 wordt er in een administratieve permanentie voorzien.


Waar

Kindertehuis Asselbergs

Joseph Bensstraat 82, 1180-Brussel

Tel.: 02.343.47.70 – Fax: 02.340.37.64

Dienst Kinderopvang(st)ers

Het kantoor van de Dienst Kinderopvang bevindt zich aan de Alsembergsesteenweg 860.

De dienst is erkend en gesubsidieerd door het ONE (Office de la Naissance de l’Enfance). Twee maatschappelijk werkers coördineren de dienst. Ze volgen de aanvragen op en houden contact met het ONE. Ze begeleiden eveneens de onthaalouders die instaan voor het dagonthaal van kinderen van 0 tot 3 jaar.

De onthaalouder vangt 1 tot maximum 4 kinderen op.

De ouders betalen een financiële bijdrage op basis van hun maandelijks netto-inkomen zoals bepaald in het decreet van 27 februari 2003 en de omzendbrief over het ONE.

Opvang
De dienst zorgt voor een permanentie van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur.

Waar?
OCMW van Ukkel
Alsembergsesteenweg 860
1180 Brussel
Tel.: 02 370 75 22 Mevrouw Wauters

Brugmann Tehuis en Domein Neckersgat

De rusthuizen van het OCMW van Ukkel
Brugmann Tehuis en Domein Neckersgat

In een aangename en groene omgeving liggen het Brugmann Tehuis en het Neckersgat Domein waar senioren ontvangen, gehuisvest en verzorgd worden door de teams van de rusthuizen van het OCMW van Ukkel.

De bewoners vinden er de geborgenheid van een veilig thuis. Ze worden er professioneel begeleid door een medewerker die een luisterend oor biedt, welwillend is en een persoonlijke relatie met hen opbouwt.

Gezellige momenten dragen bij tot het welzijn en de levenskwaliteit van de bewoners, deels via dagelijkse activiteiten in het rusthuis, deels door relaties die zij buitenshuis onderhouden.

De doelstelling van deze specifieke benadering, die de bewoners centraal stelt, is het behouden van hun autonomie en het benutten van hun persoonlijke vaardigheden.

Wij houden rekening met de individuele noden en moedigen iedere bewoner aan om keuzes en beslissingen te nemen die binnen zijn levensproject passen.

Ons project is gebaseerd op een multidisciplinaire samenwerking en een voortdurende verbetering. Elk personeelslid vormt een schakel in een sterke en solidaire keten.

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn zet zich in voor het publiek en stelt alle middelen ter beschikking die nodig zijn om te bouwen aan het succes van zijn opdracht en de kwaliteit van zijn diensten.

Alles wordt in het werk gesteld om onze bewoners aan te moedigen om mee te beslissen over het leven in de gemeenschap. Daartoe worden er regelmatig comités samengesteld (comité menu, participatieraad, animatiecomité…).

Wij bieden onze bewoners heel wat activiteiten. Ze zijn bedoeld als leuk tijdverdrijf maar dienen ook om het lichamelijke en intellectuele potentieel van de bewoners op peil te houden.

Dankzij ons verantwoordelijkheidsgevoel leveren wij werk van hoge kwaliteit. Daarop stoelt de reputatie van onze rusthuizen en daar zijn we trots op.

Brugmann tehuis: dagprijs vanaf 1 augustus 2020:

Type kamerGeïndexeerde prijs
Service HOTELAlleenstaande€ 46,02 / dag
Koppel€ 76,70 / dag
5de VERDIEPINGAlleenstaande€ 51,09 / dag
Koppel€ 89,07 / dag
Korting bij afwezigheid€ 7,89

Neckersgat domein: dagprijs vanaf 1 november 2020:

Type kamer   Dagprijs
FONPAVO oud Eenpersoonsflat € 52,30 /dag
  Flat voor koppel (per persoon) € 49,40 /dag/persoon
FONPAVO nieuw Eenpersoonsflat € 56,20 /dag
OUD GEBOUW Kamer 1 bed € 48,70 /dag

Home Brugmann :
Meer gedetailleerde informatie kan telefonisch en/of op afspraak van 9.00 tot 16.30 uur bij de sociale dienst worden gevraagd.

Domein Neckersgat, Achillle Reisdorfflaan 36, 1180 Ukkel – 02 370 80 11
Brugmann Tehuis, Egide Van Ophemstraat 3, 1180 Ukkel – 02 370 62 00

Egide van Ophemstraat, 3
1180 Ukkel
Tel : 02/370.62.00
Fax : 02/370.62.25
Email : accueil.hb@cpasuccle.be

Juridische Permanentie

Het O.C.M.W. van Ukkel organiseert gratis juridische consultaties voor  alle inwoners van de gemeente Ukkel.  Twee door de Balie van Brussel aangestelde advocaten staan voor deze dienstverlening in.   Bij aankomst kunt U zich aan de onthaalbalie van het OCMW inschrijven om van deze dienstverlening gebruik te maken.

Wanneer ?

De juridische consultaties vinden plaats op woensdag van 17.00 tot 19.00 uur.

De raadpleging van de advocaat begint om 17.00u. Kom u niet inschrijven voor 16.30u, waarvoor dank.

Waar ?
Bij het OCMW van Ukkel – Onthaal
Alsembergsesteenweg 860, 1180 Brussel
Tel. 02 370 75 11

Dienstencheques

Deze dienst heeft twee soorten activiteiten:

 • Ondersteunen van huishoudelijke taken;
 • Strijken in onze strijkatelier;

Deze dienst is toegankelijk voor iedereen die op het grondgebied van Ukkel of in de omgeving woont.

Soorten activiteiten

1° Een kwalitatieve strijkdienst in ons strijkatelier;

2° Thuishulp:

 • Poetsen aan huis
 • Wassen en strijken
 • Bereiding van maaltijden
 • Begeleiding van oudere personen voor hun boodschappen

Dienstencheques

Deze dienst heeft twee soorten activiteiten:

 • Ondersteunen van huishoudelijke taken;
 • Strijken in onze strijkatelier;

Deze dienst is toegankelijk voor iedereen die op het grondgebied van Ukkel of in de omgeving woont.

Soorten activiteiten

1° Een kwalitatieve strijkdienst in ons strijkatelier;

2° Thuishulp:

 • Poetsen aan huis
 • Wassen en strijken
 • Bereiding van maaltijden
 • Begeleiding van oudere personen voor hun boodschappen

Betalingswijze

 • Een dienstencheque per gepresteerd uur.
 • Een dienstencheque kost momenteel 9 euro, fiscaal aftrekbaar, afhankelijk van het gewest.

Toegang tot de dienst:

 1. Om dienstencheques te bestellen, moet je je eerst inschrijven bij SODEXO:

– Keuze tussen:

 • Papieren dienstencheques
 • Elektronische dienstencheques

– De inschrijving is gratis en gebeurt met een formulier:

 1. a) Voor de strijkdienst:
 • U kan rechtstreeks naar het strijkatelier gaan om uw wasgoed af te geven. Uw inschrijving bij onze dienst gebeurt onmiddellijk.
 • Deel uw Sodexo-klantnummer mee.
 • Het strijkatelier is iedere dag zonder onderbreking geopend van 8.00 uur tot 16.30 uur. Wij zijn niet langer geopend op woensdag tot 17.15 uur

Er is een begrensde parkeerzone gereserveerd langs de Alsembergsesteenweg 1001 in de rijrichting van Globe naar het station Kalevoet.Indien de parkeerplaatsen bezet zijn, kunt u parkeren op de laad- en loszone langs de Alsembergsesteenweg 860 in de rijrichting van het station Kalevoet naar Globe.

 1. b) Voor de Thuishulpdienst:
 • Voor iedereen die in Ukkel of in de aangrenzende gemeenten woont.
 • U neemt contact met ons op en wij stellen u een afspraak aan huis voor om de praktische details te regelen.

Contactpersoon

Serge VAN SCHUYLENBERGH
Coordinateur – Coördinator
Service Ucclois à Domicile SUD | Ukkelse ThuisDiensten UTD
Titres Services | Dienstencheques
serge.vanschuylenbergh@cpasuccle.be
Tel : 02 370 75 71 | GSM : 0476 50 50 55

Adjunct coördinatie
P. Demaré
Tel.: 02.370.76.89
pascale.demare@cpasuccle.be

Website: www.titresservices.cpasuccle.be
Alsembergsesteenweg 1001, 1180 Brussel

Dienst Promo Job

Dienst Promo Job

Bent u een vzw? Of een privé-onderneming? Wilt u graag uw steentje bijdragen aan de professionele herinschakeling van inwoners van Ukkel? Neem dan contact op met de dienst professionele inschakeling van het OCMW van Ukkel.

Middels een financiële bijdrage van € 500 indien u een vzw’s bent en € 900 indien u een privé-onderneming bent per maand, biedt deze dienst, die sedert bijna 30 jaar actief is op het vlak van werkgelegenheid, de volgende voordelen:

 • De voorselectie van werknemers volgens uw criteria.
 • De terbeschikkingstelling van een werknemer (van uw keuze) voor een periode van 1 à 2 jaar.
 • De begeleiding van de werknemer tijdens de volledige duur van de arbeidsovereenkomst.

Daar het OCMW van Ukkel de werkgever is, komen het loon en de sociale bijdragen te zijner laste.

Uw rol bestaat erin de werknemer de kans te geven werkervaring op te doen en vaardigheden te verwerven die interessant en waardevol zijn op de arbeidsmarkt.

Zin om mee te doen aan dit project? Het is heel eenvoudig! Neem contact met ons op! Wacht niet te lang want onze mogelijkheden zijn niet eindeloos.

OCMW van Ukkel
Dienst Promo Job
Alsembergsesteenweg 860
1180 Ukkel
Tel: 02/333.89.60.
patrick.ates@cpasuccle.be


Lokale opvanginitiatieven (LOI)

De Dienst LOI bestaat sinds december 2003 in het OCMW van Ukkel.

Het OCMW is momenteel geconventioneerd om 47 personen te onthalen. Het OCMW beschikt over 6 huizen waarvan 5 LOI’s voor 41 alleenstaande volwassenen en gezinnen, en 1 huis voor 6 niet-begeleide minderjarigen (NBMV).

Het OCMW heeft een conventie ondertekend met FEDASIL om verzoekers om internationale bescherming (vroeger: “asielaanvragers”) te onthalen.

Enkel FEDASIL kan personen doorverwijzen naar een LOI.

[lien vers une explication de ce qu’est un demandeur d’asile] envoyés par Fedasil [lien vers Fedasil].

Gedurende de hele asielprocedure krijgen asielzoekers sociale ondersteuning en opleiding die hen in staat stellen zich in de samenleving te integreren. Bovendien maakt het leven in kleine familiestructuren deel uit van de dynamiek van autonoom worden.

Een ploeg van 5 personen, waaronder een coördinatrice, 2 maatschappelijk werkers en 2 praktische begeleiders, staat in voor de begeleiding en integratie van de LOI-bewoners. Deze begeleiding omvat eveneens onderwijs voor de kinderen en de NBMV, leren van de landstalen en/of een beroep, activiteiten van sociale en culturele integratie, verschillende opleidingen, medische steun, opvolging van de asielprocedure, zoeken naar een woning, voorbereiden van en informeren over vrijwillige terugkeer,… Dit alles vergemakkelijkt de integratie, en mocht de asielzoeker worden uitgewezen, kan hij vertrekken met een opleiding die nuttig kan zijn, en een project waarmee hij zich opnieuw kan integreren in zijn land van herkomst.

De huidige bewonerssamenstelling van de LOI in het OCMW van Ukkel ziet er als volgt uit:

 • Erkende vluchtelingen (of vluchtelingen met subsidiaire bescherming) die op zoek zijn naar een privéwoning (de overgang naar steun van het OCMW)
 • Verzoekers om internationale bescherming met hoge erkenningsgraad, die momenteel nog de asielprocedure doorlopen

Ons OCMW is nog niet toegetreden tot het hervestigingsplan voor vluchtelingen.

Om de doelstellingen zo goed mogelijk uit te voeren werkt de LOI-coördinatie samen met de regionale coördinatie van Fedasil en verschillende verenigingen.

Contactpersoon :
Gloriose Mbonyingingo
Alsembergsesteenweg 860 te 1180 Brussel
Telefoon : 02/333 89 78