Gratis Voedselbedelingcentrum

Het OCMW van Ukkel organiseert sedert 2011 de distributie van gratis voedingswaren aan personen en gezinnen met een inkomen dat de armoedegrens niet overstijgt (1.085 € per maand maximum voor een alleenstaande + supplement van 50% per bijkomende persoon van minstens 14 jaar die deel uitmaakt van het gezin + supplement van 30% voor kinderen van minder dan 14 jaar).

De procedure voor de toekenning van voedselhulp gebeurt met een aanvraag bij een maatschappelijk werker van het OCMW.

De maatschappelijk werker overhandigt een attest dat het aantal personen van het gezin vermeldt. Vervolgens begeeft u zich naar het Distributiecentrum in de Horzelstraat 100. U geeft er het attest af en ontvangt in ruil een kaart van gratis toegang waarmee om de twee dagen voedsel kan worden afgehaald. Deze toegangskaart is geldig voor de lopende campagne van januari tot december.

De voedingswaren kunnen vrij afgehaald worden, in zoverre de beschikbare stock het toelaat, elke dag van 9.00 tot 13.00 u en van 14.00 tot 16.00 u. De beschikbare producten zijn gevarieerd en staan in voor een gezonde en evenwichtige voeding. Ze komen uit het Fonds voor Europese Hulp aan de meest behoeftigen (FEAD) (droge voeding met lange bewaartijd), van de vroegmarkt (verse groeten en fruit) en lokale handelaren (verse en diepvriesproducten, bereide schotels, brood, enz.). Er zijn ook enkele hygiëneproducten.

Onthaal
Elke bijkomende inlichting kan verkregen worden bij de Sociale Wijkdienst of bij het Gratis Voedseldistributiecentrum:

Waar?
GVDC van het OCMW van Ukkel – Horzelstraat 100 – 1180 Brussel

Contactpersoon

Alain COCHEZ
Alsembergsesteenweg 860
1180 Brussel
02 370 76 65 of 02 376 33 37
alain.cochez@ocmwukkel.be

Meer informatie is te vinden op de volgende pagina:
http://cdag.cpasuccle.be

Boetiek 4 Seizoenen

De boetiek 4 Seizoenen stelt gratis tweedehandskleding voor aan de OCMW-cliënten, op voorlegging van een bon die door de maatschappelijk werker wordt uitgereikt.
De boetiek is open van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u30 en van maandag tot woensdag van 13u30 tot 16u30.
Waar?
Boetiek 4 Seizoenen
Alsembergsesteenweg 985, 1180-Brussel
Tel. 02.370.76.61

De Sociale Wijkdienst

Doel

“Elke persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. Deze heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.”

Om dit doel te bereiken onderzoekt een team van 26 maatschappelijk werkers alle financiële, materiele en psychologische steunaanvragen.

Zij verstrekken eveneens alle nuttige inlichtingen om een oplossing te zoeken voor sociale of administratieve problemen die u eventueel ondervindt.

De steunaanvragen

 • Welke ondersteuning?

Er worden twee grote categorieën van steun geanalyseerd door de Sociale Wijkdienst:

 • Het recht op leefloon (of equivalent leefloon): dit is het recht op een maandelijkse uitkering die in functie van specifieke wettelijke criteria geëvalueerd wordt en die tot doel heeft minimuminkomsten te garanderen aan elk gezin (alleenstaanden, samenwoners, eenoudergezinnen, daklozen, enz.).
 • Het recht op sociale diensten: dit zijn specifieke toelagen aangepast aan uw sociale situatie, die beantwoorden aan een specifieke en gerechtvaardigde nood. Deze sociale steun verschilt dus van OCMW tot OCMW, en van gezin tot gezin (vb.: ten laste nemen van medische kosten, voedselpakketten enz.).

Raadpleeg de website van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie https://www.mi-is.be of OCMW-info-CPAS http://www.ocmw-info-cpas.be waar de verschillende toegangsvoorwaarden voor deze rechten te vinden zijn (categorieën (equivalent) leefloon, de bedragen, bijzondere sociale steun zoals het referentie-adres, enz.).

Hoe een aanvraag indienen bij het OCMW van Ukkel?

U kan zich inschrijven aan het onthaal van het OCMW alle werkdagen van 9.00 tot 11.30 uur.

Bij een eerste aanvraag wordt u ontvangen door een van onze vier maatschappelijk werkers van het onthaal.

Hij of zij zal naar u luisteren, nagaan welk OCMW bevoegd is om u te ondersteunen, helpen uw vraag te detailleren en de goede ontvangst ervan bevestigen, de noodzakelijke bewijsstukken voor het sociale onderzoek opsommen en een afspraak vastleggen bij de maatschappelijk werker van uw wijk (22 wijken in Ukkel).

U heeft vervolgens enkele onderhouden met de maatschappelijk werker van uw wijk, zowel in het kantoor als thuis voor het sociaal onderzoek.

Uw vraag zal vervolgens op het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst besproken worden. Deze vinden elke woensdagavond plaats, waarvan een avond specifiek is voorbehouden aan de hoorzitting van bepaalde aanvragers.

De beslissing wordt binnen de 30 dagen na uw aanvraag genomen, en wordt u meegedeeld per aangetekende zending binnen de 8 dagen na de beslissing. U kunt niettemin mondelinge informatie over uw aanvraag krijgen vanaf de vrijdag die volgt op de beslissing van uw aanvraag (alleen ter plaatse en met uw identiteitskaart).

Wat als ik niet akkoord ga met de beslissing?

Met de kennisgeving kunt u een beroep indienen bij de Arbeidsrechtbank binnen de 3 maanden vanaf de ontvangst van de kennisgeving. De beroepsprocedure wordt aan de achterzijde van de kennisgeving uitgelegd.

U kunt eveneens vragen om rechtstreeks gehoord te worden door het Speciale Comité van de Sociale Dienst. Hiervoor richt u een brief aan de Voorzitter van het OCMW met vermelding van het onderwerp van uw verzoek.

Wanneer naar het OCMW komen?

 • Bij mijn referentie-maatschappelijk werker

De maatschappelijk werkers van de wijken ontvangen enkel op afspraak, alle werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur.

Deze afspraak kan rechtstreeks bij uw maatschappelijk werker of aan het onthaal van het OCMW worden gemaakt (ter plaatse of per telefoon).

 • In hoogdringende situaties

Als uw sociale situatie duidelijk hoogdringend is, kan u elke werkdag van 9.00 tot 11.30 uur ontvangen worden door de Cel Onthaal die de graad van hoogdringendheid beoordeelt.

Indien de situatie werkelijk een dringende beslissing vereist, zal een maatschappelijk werker van de permanentie zich met de behandeling van deze dringende situatie belasten. De permanentie is open elke dag van 9.00 tot 12.00 u en van13.30 tot 16.30 u.

Opmerking: De namiddagpermanentie reikt geen enkel voorschot op leefloon/equivalent leefloon of requisitorium voor ziektekosten uit.

Indien de situatie niet hoogdringendheid is wordt een afspraak vastgelegd bij uw referentie-maatschappelijk werker.

 • Per telefoon

U kunt het onthaal van het OCMW elke werkdag van 9.00 tot 16.30 u bereiken op het nummer 02/370.75.11.

De maatschappelijk werkers zijn niet rechtstreeks bereikbaar in voormiddag, aangezien zij in onderhoud zijn. U kunt altijd uw naam en telefoonnummer aan het onthaal van het OCMW achterlaten opdat hij/zij u zo snel mogelijk terugbelt.

Wat als mijn maatschappelijk werker afwezig is?

Als uw maatschappelijk werker in verlof is, kunt u vragen dat een van zijn of haar collega’s uw vraag behandelt door u in de voormiddag naar de Cel Onthaal te begeven.

Als uw maatschappelijk werker ziek is, telefoneren wij u om de vastgelegde afspraak te verplaatsen.

Opmerking: Als u van telefoonnummer verandert, moet u uw maatschappelijk werker verwittigen om dit nummer in onze database te laten aanpassen.

De attesten : welke attesten?

 • Attest van steun: als u een (equivalent) leefloon ontvangt van het OCMW van Ukkel.
 • Attest van niet- afhankelijkheid van het OCMW: als u woonachtig bent in Ukkel en u niet door ons Centrum wordt geholpen.
 • Attest voor voedselpakketten: als u woonachtig bent in Ukkel en u onder de armoededrempel bent – de berekening gebeurt in onze kantoren op basis van een bewijs van uw inkomsten, een opvolging in schuldbemiddeling of een collectieve schuldregeling.
 • Attest voor de MIVB: als u een (equivalent) leefloon van het OCMW van Ukkel ontvangt – enkel als de MIVB u naar ons Centrum heeft doorverwezen met een schriftelijk bewijsstuk.

Hoe en wanneer een attest verkrijgen?

 • Donderdag van 14.00 tot 16.00 u: het onthaal wijst u door naar de “permanentie attesten”.
 • Bij een onderhoud met uw maatschappelijk werker referent.
 • Als u met uw maatschappelijk werker per telefoon contact opneemt, zal hij/zij het attest voorbereiden dat ‘s anderendaags klaarligt aan het onthaal van het Centrum.

Opmerking: De attesten worden enkel overhandigd aan de betrokken persoon. Als iemand anders uw attest wil afhalen, moet hij of zij zich met een gedateerde en ondertekende volmacht van uw kant en een kopie van uw identiteitskaart moeten presenteren.

Waar kunt u ons vinden?

Alsembergsesteenweg 860, 1180 Brussel
Tel.: 02.370 75 11
Fax: 02.370 75 64
Email : sociale.aanvraag@ocmwukkel.be

Lokale opvanginitiatieven (LOI)

De Dienst LOI bestaat sinds december 2003 in het OCMW van Ukkel.

Het OCMW is momenteel geconventioneerd om 47 personen te onthalen. Het OCMW beschikt over 6 huizen waarvan 5 LOI’s voor 41 alleenstaande volwassenen en gezinnen, en 1 huis voor 6 niet-begeleide minderjarigen (NBMV).

Het OCMW heeft een conventie ondertekend met FEDASIL om verzoekers om internationale bescherming (vroeger: “asielaanvragers”) te onthalen.

Enkel FEDASIL kan personen doorverwijzen naar een LOI.

[lien vers une explication de ce qu’est un demandeur d’asile] envoyés par Fedasil [lien vers Fedasil].

Gedurende de hele asielprocedure krijgen asielzoekers sociale ondersteuning en opleiding die hen in staat stellen zich in de samenleving te integreren. Bovendien maakt het leven in kleine familiestructuren deel uit van de dynamiek van autonoom worden.

Een ploeg van 5 personen, waaronder een coördinatrice, 2 maatschappelijk werkers en 2 praktische begeleiders, staat in voor de begeleiding en integratie van de LOI-bewoners. Deze begeleiding omvat eveneens onderwijs voor de kinderen en de NBMV, leren van de landstalen en/of een beroep, activiteiten van sociale en culturele integratie, verschillende opleidingen, medische steun, opvolging van de asielprocedure, zoeken naar een woning, voorbereiden van en informeren over vrijwillige terugkeer,… Dit alles vergemakkelijkt de integratie, en mocht de asielzoeker worden uitgewezen, kan hij vertrekken met een opleiding die nuttig kan zijn, en een project waarmee hij zich opnieuw kan integreren in zijn land van herkomst.

De huidige bewonerssamenstelling van de LOI in het OCMW van Ukkel ziet er als volgt uit:

 • Erkende vluchtelingen (of vluchtelingen met subsidiaire bescherming) die op zoek zijn naar een privéwoning (de overgang naar steun van het OCMW)
 • Verzoekers om internationale bescherming met hoge erkenningsgraad, die momenteel nog de asielprocedure doorlopen

Ons OCMW is nog niet toegetreden tot het hervestigingsplan voor vluchtelingen.

Om de doelstellingen zo goed mogelijk uit te voeren werkt de LOI-coördinatie samen met de regionale coördinatie van Fedasil en verschillende verenigingen.

Contactpersoon :
Gloriose Mbonyingingo
Alsembergsesteenweg 860 te 1180 Brussel
Telefoon : 02/333 89 78